En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informem que el Lloc web i el portal d’Internet https://neteges.net/ (d’ara endavant, el “Lloc web”) és titularitat de Neteges Sicilia SL, amb domicili social en Rambla Fondo 17 amb CIF núm. B61996856. El present avís legal regula les condicions d’ús del citat portal d’Internet. 

Llei aplicable i jurisdicció 

Amb caràcter general les relacions entre Neteges Sicilia SL i els usuaris dels seus serveis telemà;cs, presents en la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. 

El fur aplicable serà el del domicili del demandat, tret que es trac; d’un procediment en exercici individual en defensa dels drets dels consumidors, i en aquest cas la competència serà a elecció del consumidor demandant, que podrà optar entre el tribunal del seu domicili o el tribunal corresponent conforme als articles 50 i 51 Llei Enjudiciament Civil. 

Acceptació de l’usuari 

Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització del Lloc web que Neteges Sicilia SL posa a la disposició dels usuaris d’Internet. Es considera usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats del Lloc web. 

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Neteges Sicilia SL . 

L’accés i navegació en el Lloc web per part de l’usuari suposa l’acceptació de la totalitat de les presents Condicions d’Ús. En cas de desacord amb les condicions ha d’abstenir-se a usar el Lloc web. 

Accés a la web 

L’accés al Lloc web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei. 

En cas de ser necessari que l’usuari apor; dades personals per a accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es realitzarà de conformitat amb la norma;va vigent, en concret amb el RGPD. Per a més informació, consul; la nostra política de privacitat %URLWEB%. 

Contingut i ús 

La visita al Lloc web per part de l’usuari haurà de fer-se de manera responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Neteges Sicilia SL o qualsevol altres persones físiques o jurídiques. 

L’ús de qualsevol dels con;nguts del Lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol ;pus no consen;des per Neteges Sicilia SL , al Lloc web o als seus continguts. 

El tititular del web no s’identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L’empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els con;nguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors. 

Propietat Intel·lectual i industrial 

Els drets de propietat intel·lectual del con;ngut del Lloc web, el seu disseny gràfic i codis són ;titularitat de Neteges Sicilia SL i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra ac;vitat que es realitzi amb els continguts  del Lloc web, ni tan sols, encara que se ci;n les fonts, tret que es comp; amb el consentiment previ, exprés i per escrit de Neteges Sicilia SL . Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l’empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei. 

Neteges Sicilia SL no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Lloc web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de Neteges Sicilia SL . 

Qualsevol ús d’aquests con;nguts no autoritzat prèviament per part de Neteges Sicilia SL serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. Neteges Sicilia SL es reserva el dret d’exercitar enfront de l’usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin. 

Responsabilitat i garanties 

Neteges Sicilia SL declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament del seu lloc web, així com l’absència de virus i components nocius. No obstant això, Neteges Sicilia SL no pot fer-se responsable de les següents situacions que s’enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu: 

  • La continuïtat i disponibilitat dels Continguts. 
  • L’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.
  • L’absència de virus i/o altres components nocius
  • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de Neteges Sicilia SL.
  • L’ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos en el Lloc web. En conseqüència, Neteges Sicilia SL no garanteix que l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts que en el seu cas s’incloguin en el Lloc web, s’ajustin al present avís legal, ni que l’ús del Lloc web es realitzi de manera diligent.
  • L’ús per menors d’edat del Lloc web o de l’enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, sent els tutors responsables de l’ús que facin d’Internet. 
  • Els continguts als quals l’usuari pugui accedir a través d’enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars. 
  • La introducció de dades errònies per part de l’usuari o d’un tercer. 

Neteges Sicilia SL podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat al Lloc web amb mo;u d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho perme;n, Neteges Sicilia SL comunicarà a l’usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels continguts. 

Així mateix, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), Neteges Sicilia SL es compromet a l’eliminació o, en el seu cas, bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic

Cookies 

Top of Form 

Neteges Sicilia SL u;litza cookies, a l’efecte d’optimitzar i personalitzar la seva navegació pel Lloc web. Les cookies són fitxers Psics d’informació que s’allotgen en el propi terminal de l’usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per a facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser comparats amb els creadors d’aquestes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar a l’usuari. 

No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius. Per a obtenir més informació consulta; la nostra Política de Cookies ____________. 

Enllaços (links) 

Top of Form 

La presència d’enllaços (links) en el Lloc web https://neteges.net/ cap a altres llocs d’Internet té finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. Neteges Sicilia SL no assumirà responsabilitat pels continguts d’un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la fiabilitat, exac;tud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica. 

En el cas que en altres llocs web s’estableixin enllaços al lloc web de Neteges Sicilia SL, no s’entendrà que Neteges Sicilia SL ha autoritzat l’enllaç o el con;ngut del lloc web en el qual es conté l’enllaç, tampoc podrà incloure’s en la pàgina de l’enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni altres continguts que siguin contraris a la legalitat vigent. 

Neteges Sicilia SL es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en el qual s’estableixi l’enllaç si considera que s’incompleix la normativa, així com d’exercitar les corresponents accions judicials i extrajudicials 

Modificació de les condicions 

Els textos legals d’aquesta web han estat redactats per Qualgest, empresa especialitzada en la normativa de protecció de dades. 

Neteges Sicilia SL es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, totalment o parcialment, sense necessitat de previ avís, el present Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar periòdicament el present Avís Legal.

NETEGES SICILIA

Rambla del Fondo 17
Santa Coloma de Gramenet
08922 Barcelona

 

NETEGES SICILIA

Rambla del Fondo 17
Santa Coloma de Gramenet
08922 Barcelona

 

© 2020 Negetes.net | Politica de privacitat | Avis legal | Politica de cookies | Dissenyat per Brand Estrategy